Aleksandra Knežević je rođena 14. avgusta 1981. godine.

Profesor španskog jezika i hispanske književnosti, master informatike i bibliotekarstva na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, trenutno na postdiplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka, oblast: Evropske studije.

Od 18. godine aktivna u civilnom sektoru, sa bogatim neformalnim obrazovanjem i sertifikatima Saveta Evrope, Evropske komisije, OEBS-a, Nansen Dijalog Mreže, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra za moderne veštine, Nacionalnog demokratskog instituta i drugih.

Karijeru je započela 2005. godine, kao saradnik na projektu „Milenijumski ciljevi razvoja u Republici Srbiji“ u okviru Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, boreći se za ostvarenje zacrtanih ciljeva u oblasti borbe protiv siromaštva, zdravlja i obrazovanja, socijalnih pitanja, zaštite životne sredine i održivog razvoja u Republici Srbiji. Nakon dve godine, a po formiranju Ministarstva omladine i sporta 2007. godine prelazi u ovu instituciju, gde je do avgusta 2016. bila zadužena za sve aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje (Ministarstvo napušta kao rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju) – uspostavljanje bilateralne i multilateralne saradnje, unapređenje mobilnosti, informisanosti i aktivizma mladih, stvaranje prilika za mlade ljude da učestvuju u različitim međunarodnim aktivnostima/kampanjama/procesima od značaja, pristupanje Republike Srbije međunarodnim strukturama od značaja, a sve sa ciljem unapređenja položaja mladih.

U periodu 2007-2016. godina, bila je i predstavnik Republike Srbije u svim telima za mlade Saveta Evrope, zaduženim za kreiranje omladinske politike na evropskom nivou i definisanje zajedničkih prioriteta u omladinskoj politici. Kroz Programski komitet za mlade, učestvovala je u upravljanju i koordinaciji celokupnog budžeta za mlade Saveta Evrope; kroz Koordinacioni odbor Parcijalnog sporazuma o mobilnosti mladih kroz evropsku omladinsku karticu uticala je na razvoj evropske omladinske kartice – EURO<26, kao sredstva za unapređenje mobilnosti mladih, ali i približavanje niza kulturnih, turističkih, zdravstvenih i drugih usluga mladima kroz preko 100.000 popusta koje ova kartica nudi u 38 različitih zemalja. Jedna je od najzaslužnijih što su se među strateškim prioritetima Omladinskog sektora Saveta Evrope za 2016-2017, a sada i 2018-2019. godinu našle sledeće dve teme: omladinska participacija i pristup mladih ljudi socijalnim pravima na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na položaju društveno ugroženih grupa. Dodatno, uvela je program „Omladinski ambasadori mira“ u Republiku Srbiju i izlobirala da 5 mladih ljudi iz naše države učestvuje u dugoročnom kursu za vršnjačke edukatore, sa idejom da nastave svoje delovanje u sredinama iz kojih dolaze.

U periodu 2013 – 2016. godine, posebno se ističe angažmanom u okviru Kampanje protiv govora mržnje na internetu, koja se bori protiv svih oblika diskriminacije i netolerancije, kako u virtuelnom, tako u u realnom svetu. Zahvaljujući ličnoj inicijativi Aleksandre Knežević, Nacionalni komitet RS bio je prvi na evropskom nivou koji je u svoje članstvo uključio i predstavnika romskog omladinskog udruženja, prateći princip „ništa o njima bez njih“. U svim aktivnostima koje je organizovala, zalagala se za koncept rodne ravnopravnosti i ravnomerne geografske zastupljenosti mladih, čineći da navedena okupljanja povežu mlade svih nacionalnih, verskih, političkih i drugih grupacija.

Kao kontakt tačka za program za mlade Evropske komisije ERASMUS+, aktivno je promovisala ovoj program među mladima u Srbiji i obučavala ih za korišćenje istog, a rezultati njenog rada u partnerstvu sa Grupom „Hajde da…“ najbolje su prikazani kroz skoro 7 miliona evra koje su omladinske organizacije iz Srbije u periodu 2007-2016. povukle iz ovog programa za aktivnosti na teritoriji RS, od kojih se većina bazira na promociji i zaštiti različitih ljudskih i građanskih prava.

Od 2007. do 2016. godine bila je i: član Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u sklopu predsedavanje Republike Srbije OEBS-om (koordinator Ministarstvo spoljnih poslova); član Vladine Radne grupe za sprovođenje ciljeva Razvojne agende UN nakon 2015. godine; član Regionalnog saveta za saradnju, pod koordinacijom Ministarstva spoljnih poslova; član Kolegijuma za EU integracije Vlade Republike Srbije 2009-2011; član Grupe TAIEX koordinatora (radna grupa Vlade Republike Srbije 2009-2010); član Grupe za pripremu srpskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope (radna grupa Vlade Republike Srbije, 2007); član različitih Vladinih i međuresornih komisija i radnih grupa (za saradnju sa Azerbejdžanom, za praćenje Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, Komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih, itd).

U periodu septembar-decembar 2016. Aleksandra je obavljala funkciju pomoćnika predsednika Gradske opštine Stari grad – Beograd, zadužena za međunarodnu saradnju, poseban fokus stavljajući na socijalna pitanja, omladinu i sport.

Od januara 2017. je u ulozi samostalnog konsultanta za međunarodnu saradnju, kroz pripremu projektnih predloga, info sesije i rad na različitim programima u oblasti ljudskih prava.

Tečno govori španski, engleski, italijanski i ruski jezik.